Samenwonenden

Samenwoning is een feitelijk begrip. Wanneer gekeken wordt naar de wettelijke context omvat samenwoning het samenwonen van 2 natuurlijke personen in gezinsverband (zogenaamd ongehuwd samenwonenden).

De regels vallen uiteen tussen enerzijds het wettelijk statuut van de wettelijk samenwonenden en anderzijds de feitelijke samenwoning.

 

Wettelijke samenwonenden zijn personen die bij hun gemeente van woonplaats een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen. Sedert 1 januari 2000 bestaat deze mogelijkheid voor ongehuwd samenwonenden.

De gevolgen van wettelijke samenwoning zijn afhankelijk van het feit of men al dan niet een samenwoningscontract afsluit. Ook zijn er wettelijke gevolgen op bv. het vlak van de gezinswoning.

 

Feitelijk samenwonen vraagt geen formaliteiten en hieraan zijn geen specifieke wettelijke gevolgen verbonden.

 

Bij een breuk stellen zich al gauw vragen naar het lot van de goederen (de financiële kant) en of er bepaalde dringende maatregelen mogelijk zijn.