Tijdens de echtscheiding

Lopende de echtscheidingsprocedure blijven partijen gehuwd. In afwachting van het definitief worden van de echtscheiding, kan de verhouding der echtgenoten en de toestand van de kinderen voorlopig geregeld worden.

 

Vorderingen omtrent het opleggen van dergelijke maatregelen worden geacht hoogdringend te zijn en worden dan ook door de Familierechtbank in kort geding behandeld.

 

Vanaf 1 september 2014 kan de familierechtbank zowel in een procedure conform artikel 223 BW als tijdens de echtscheidingsprocedure (onherstelbare ontwrichting) voorlopige maatregelen bevelen, zoals deze opgesomd staan in artikel 1253ter/5 Ger. W. en dewelke luiden als volgt:

- Alle maatregelen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de organisatie van de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact bevelen of aanpassen;

- De uitkeringen tot levensonderhoud begroten, wijzigen of afschaffen;

- De afzonderlijke verblijfplaats van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden vaststellen;

- Aan een der echtgenoten verbod opleggen om, voor de tijd die bepaalt, eigen of gemeenschappelijke roerende of onroerende goederen, zonder de instemming van de andere echtgenoot te vervreemden, te hypothekeren of te verpanden; de rechtbank kan de verplaatsing van meubelen verbieden of het persoonlijk gebruik ervan aan een van beide echtgenoten toewijzen;

- De echtgenoot die de roerende goederen onder zich heeft, verplichten zich borg te stellen of voldoende solvabiliteit aan te tonen;

- Gebruik maken van dezelfde bevoegdheden als hem bij artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek zijn toegekend;

- De echtelijke verblijfplaats van de echtgenoten vaststellen indien zij het daar niet over eens zijn.

 

De voorlopige maatregelen blijven gelden zolang de echtscheidingsprocedure duurt, dit wil zeggen tot het ogenblik waarop het huwelijk ten gevolge van een echtscheidingsvonnis dat in kracht van gewijsde is getreden, is ontbonden.

 

Dit laatste belet evenwel niet dat de maatregelen in de loop van de echtscheidingsprocedure kunnen worden gewijzigd/aangepast, namelijk wanneer er zich sinds de getroffen beschikking gewijzigde omstandigheden hebben voorgedaan.