Familierechtbank

Sedert de wet van 18 juli 2013 is de invoering van een familierechtbank per gerechtelijk arrondissement een feit. Deze nieuwe rechtbanken zijn sedert 01 september 2014 operationeel geworden en vormen de resultante van enkele decennia hard labeur.

 

 

Gecentraliseerde familierechtbank

De familierechtbank maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg en is samengesteld uit drie kamers, namelijk de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke schikking.

 

Voortaan zullen gespecialiseerde rechters instaan voor de behandeling van allerlei familiale geschillen, waarbij iedere familie slechts één dossier heeft. Op die manier wenst de wetgever komaf te maken met de tot voor kort bestaand situatie waarin vaak tegenstrijdige uitspraken werden geveld door verschillende rechters in éénzelfde dossier. De huidige centralisatie beoogt een doeltreffende aanpak van familiale geschillen, waardoor procedures niet alleen sneller kunnen worden afgerond, doch tevens “goedkoper” worden.

 

Bevoegdheid familierechtbank

Voortaan is de familierechtbank bevoegd om te oordelen omtrent quasi alle mogelijke problemen die vóór, tijdens of na de echtscheidingsprocedure kunnen opduiken.

 

De bevoegdheid van de familierechtbank strekt zich tevens uit tot geschillen tussen wettelijk samenwonenden, maar niet tot problemen tussen (ex) feitelijk samenwonenden. Dit laatste is onbegrijpelijk. De wetgever had de kans om ook deze groep (eindelijk) te voorzien van een eenduidige en doeltreffende rechtspraak.