Onherstelbare ontwrichting

Voortaan is de familierechtbank bevoegd om op verzoek van één der echtgenoten de echtscheiding uit te spreken.

 

Voorwaarden voor de onherstelbare ontwrichting

De echtscheiding kan bekomen worden onder de volgende voorwaarden:

- Ofwel op ieder ogenblik indien er sprake is van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk:

 - Ofwel wanneer de echtgenoten minstens 6 maanden feitelijk gescheiden leven en ze de echtscheiding samen aanvragen:

 - Ofwel wanneer de echtgenoten minstens 1 jaar feitelijk gescheiden leven en de echtscheiding door één der echtgenoten wordt aangevraagd:

 

 In tegenstelling tot vroeger, wordt de echtscheiding uitgesproken zodra men onder één van voornoemde voorwaarden ressorteert. Er valt niet langer enige ‘schuld’ te bewijzen.

 

Echter: indien één der echtgenoten kan bewijzen dat de andere echtgenoot tijdens het huwelijk een “zware fout” heeft begaan, kan zulks aanleiding geven tot het vorderen van een persoonlijk onderhoudsgeld, dan wel het afwijzen van de vordering tot het bekomen van een persoonlijk onderhoudsgeld.

  

Bewijs van onherstelbare ontwrichting

De echtscheiding kan worden ingeleid hetzij middels dagvaarding, hetzij middels tegensprekelijk verzoekschrift.

 

In dit scenario kan de rechtbank de echtscheiding onmiddellijk uitspreken:

a)      Wanneer wordt aangetoond dat er een effectieve feitelijke scheiding is van minstens 1 jaar;

b)     Wanneer de echtgenoten nog geen jaar feitelijk gescheiden leven, doch er een 2de verschijning komt tijdens dewelke de aanvraag wordt bevestigd.

In tegenstelling tot vroeger, wordt de echtscheiding uitgesproken zodra men onder één van voornoemde voorwaarden ressorteert. Er valt niet langer enige ‘schuld’ te bewijzen.

 

Echter: indien één der echtgenoten kan bewijzen dat de andere echtgenoot tijdens het huwelijk een “zware fout” heeft begaan, kan zulks aanleiding geven tot het vorderen van een persoonlijk onderhoudsgeld, dan wel het afwijzen van de vordering tot het bekomen van een persoonlijk onderhoudsgeld.

 

De echtscheiding wordt ingeleid middels dagvaarding.

 

‘Onherstelbare ontwrichting’ gaat om een toestand waarin het voortzetten van het samenleven ondraaglijk is geworden en er redelijkerwijze geen herstel van de normale echtelijke verhoudingen meer kan verwacht worden.

Wanneer op de inleidende zitting de onherstelbare ontwrichting onmiddellijk overtuigend kan worden bewezen (bijvoorbeeld aan de hand van een proces-verbaal van een gerechtsdeurwaarder, emails, enzovoort, dat er sprake is van ‘grove beledigingen’ of van overspel), kan de familierechtbank de echtscheiding ‘de plano’ (zonder meer) uitspreken.

In principe dient enkel de eisende partij ter inleidende zitting aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

 

6 maanden feitelijke scheiding

 De echtscheiding wordt in deze hypothese ingeleid per verzoekschrift.

 

Indien bewezen wordt dat er effectief sprake is van minstens 6 maanden feitelijke scheiding, heeft de familierechtbank de mogelijkheid om de echtscheiding per direct uit te spreken.

 

Opmerking: dit is tevens mogelijk indien de echtgenoten nog geen 6 maanden feitelijk gescheiden leven, in welk geval de rechtbank een tweede verschijning beveelt, tijdens dewelke de echtgenoten hun aanvraag samen bevestigen.

 

De familierechtbank heeft eveneens de mogelijkheid om een ‘reflectieperiode’ van 3 maanden in te lassen vooraleer zij de echtscheiding uitspreekt. Dit “uitstel” is echter niet mogelijk als daardoor de termijn van 6 maanden overschreden zou worden.

 

1 jaar feitelijke scheiding

De echtscheiding kan worden ingeleid hetzij middels dagvaarding, hetzij middels tegensprekelijk verzoekschrift.

 

In dit scenario kan de rechtbank de echtscheiding onmiddellijk uitspreken:

a)      Wanneer wordt aangetoond dat er een effectieve feitelijke scheiding is van minstens 1 jaar;

b)     Wanneer de echtgenoten nog geen jaar feitelijk gescheiden leven, doch er een 2de verschijning komt tijdens dewelke de aanvraag wordt bevestigd.